Subsidie voor NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincie Overijssel investeren gezamenlijk bijna 600.000 euro in het ambitieplan om van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal een Nationaal Park van topklasse te maken.

De diverse partners van het NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal die het ambitieplan gezamenlijk hebben opgesteld voor de komende jaren, kunnen nu aan de slag met het realiseren van de doelen. Zoals de aantrekkingskracht van het Nationaal Park versterken; de kwaliteit van de natuur, ruimte en beleving verhogen; bijdragen aan transities voor landbouw, duurzame energie & klimaatadaptatie en het versterken van de verbinding natuur en samenleving.

Nationaal Park van topklasse
De partners van het NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal hebben het afgelopen jaar vol enthousiasme samengewerkt aan een ambitieplan. In afstemming met ondernemers, vrijwilligers en inwoners is een gezamenlijke route uitgezet om het huidige Nationaal Park uit te bouwen tot een Nationaal Park van topklasse. Het gebied dat wij vanaf nu NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal noemen, met een omvang van ca. 50.000 ha, is groter dan wat als Nationaal Park tot nu toe is begrensd. De Archemerberg, het Boetelerveld, de Borkeld, de Lemelerberg, de Sallandse Heuvelrug en het Wierdenseveld vormen de natuurkernen en daarmee het fundament van het nieuwe Nationaal Park. Het gebied bevat dorpen, ruimte om te boeren, ruimte voor natuur- en cultuurbeleving en vele vormen van recreatie en verblijf. Er wordt gestreefd naar meer samenhang tussen de verschillende sectoren.

Verhoging ruimtelijke kwaliteit en verbondenheid
Insteek bij de transitie naar het NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal is om de gemeenschappelijke identiteit van het grotere gebied naar voren te brengen en te onderstrepen. “Het gebied verdient deze aanpak ook”, aldus Anneke H. Raven, voorzitter NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal en burgemeester gemeente Hellendoorn. “De regio met z’n vele tinten paars, lila en groen is al eeuwen van onschatbare waarde voor het leefklimaat van mens en dier. Een waardevol gebied dat wij met elkaar moeten koesteren voor toekomstige generaties. Door te investeren willen wij niet alleen de ruimtelijke kwaliteit verder verhogen, maar willen wij ook de verbondenheid van de inwoners met het gebied versterken.”

Programma’s en procestrajecten met grote variatie
Binnen het ambitieplan zijn programmalijnen en procestrajecten met een grote variatie gedefinieerd. Hierbinnen worden onder meer de volgende projecten uitgevoerd: een analyse van water- & bodemsysteem, verbetering akkerranden (biodiversiteit), heideboerderij, voorbeeldpilots landbouwtransitie, versterking van “groen” gastheerschap & ondernemerschap bij toeristisch recreatieve ondernemers en betrekken van inwoners bij hun eigen “achtertuin”.

Nationale Park nieuwe stijl
De partners van het NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal zijn blij met het vertrouwen dat zij krijgen van het Rijk en de provincie Overijssel. De komende 3 jaar gebruiken wordt gebruikt om met elkaar te kijken of en hoe we het nieuwe Nationale Park vorm kunnen geven, gebaseerd op een gezamenlijke identiteit van het Centraal Sallandse Heidelandschap, verbonden met de Twentse Regge. Waarbij de natuurkernen in een groter landschappelijk, cultuurhistorisch en ruimtelijk ‘ensemble’ liggen met een grote diversiteit (binnen en tussen de gebieden).

De Partners van het Nationaal Park zijn: Gemeente Hellendoorn, Gemeente Hof van Twente, Gemeente Raalte, Gemeente Rijssen-Holten, Gemeente Twenterand, Gemeente Wierden, Landschap Overijssel, LTO Noord: Salland en West-Twente, IVN Natuureducatie, MarketingOost en Toeristische bureaus in NPSH&TR, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterbedrijf Vitens, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen.

OK

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in ons Cookiebeleid. Cookiebeleid